วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบาย ส่งเสริมให้อาจารย์ มีเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ในการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ  การสร้างเว็ปไซต์การเรียนการสอน หรือสร้างเว็ปไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์ โดยใช้กูเกิ้ลไซต์ (Google sites)

    สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงได้จัดทำเว็บไซต์ต้นแบบ (สำหรับอาจารย์) ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

“e-Passport.sites.rmutsv.ac.th“ 

เช่น   panuwatn.sites.rmutsv.ac.th ซึ่งอาจารย์ สามารถ ออกแบบและปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นของอาจารย์ได้ทั้งหมด  โดยยึดตามรูปแบบของเว็บไซต์ต้นแบบเป็นหลัก

ขั้นตอนการแก้ไขเว็บไซต์  สำหรับอาจารย์

หมายเหตุ : ให้มีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม

@lhp1366x 

RMUTSV.ARIT