วัตถุประสงค์ในการจัดทำเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีนโยบาย ส่งเสริมให้อาจารย์ มีเว็บไซต์ส่วนตัว เพื่อให้อาจารย์นำไปใช้ในการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ การสร้างเว็ปไซต์การเรียนการสอน หรือสร้างเว็ปไซต์โปรไฟล์ของอาจารย์ โดยใช้กูเกิ้ลไซต์ (Google sites)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำเว็บไซต์ต้นแบบ (สำหรับอาจารย์) ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

“e-Passport.sites.rmutsv.ac.th“

เช่น panuwatn.sites.rmutsv.ac.th ซึ่งอาจารย์ สามารถ ออกแบบและปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลต่างๆ ให้เป็นของอาจารย์ได้ทั้งหมด โดยยึดตามรูปแบบของเว็บไซต์ต้นแบบเป็นหลัก

ขั้นตอนการแก้ไขเว็บไซต์ สำหรับอาจารย์

  1. ล็อกอิน เข้าใช้งานเว็บไซต์ Google Sites ของอาจารย์ โดยการทำตามขั้นตอนการเข้าใช้งาน Google Sites

  2. สามารถออกแบบ และปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ และ เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลต่างๆ ได้ทั้งหมด ให้เป็นของอาจารย์ โดยยึดตามรูปแบบของเว็บไซต์ต้นแบบเป็นหลัก

  3. จัดทำเว็บไซต์ ให้เสร็จสิ้น และ รายงานผลการดำเนินงาน ได้ที่ คลิกรายงานผลเว็บไซต์

  4. กรณี ไม่มีเว็บไซต์ คลิกขอจัดทำเว็บไซต์

หมายเหตุ : ให้มีการอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ติดต่อสอบถาม

@lhp1366x

RMUTSV.ARIT